1. INFORMACIÓ GENERAL

La titularitat d’aquest lloc web www.lavalldelcardener.cat, (des d’ara lloc web) l’ostenta:
Josep Jané – B66907262 amb domicili Carrer Escassany, 30 Cardona, 08261 – Barcelona – España
Dades de contacte: Telèfon: +34 93 135 07 50 Correu electrònic: info@lavalldelcardener.cat

Aquest document (així com la resta de documents relacionats amb el mateix) regularan les condicions per les quals es regeix l’ús de l’aquest lloc web i la compra o adquisició de productes oferts en el mateix (en endavant, condicions).
Les referides Condicions estan compreses en l’activitat desenvolupada per CAL PEPITU S.L. en el Lloc Web, les quals és la compra de productes carnis i derivats de la carn.

Cal que l’usuari, abans d’accedir, navegar i / o utilitzar aquesta pàgina web, llegeixi les presents Condicions, l’Avís Legal, Política de Cookies, i la Política de Privacitat de La Vall del Cardener.  De la mateixa manera, l’Usuari a l’utilitzar aquest lloc web i / o a sol•licitar l’adquisició d’un producte quedarà vinculat a les referides condicions. En el cas de no estar d’acord amb les mateixes, no heu de fer ús d’aquest Lloc Web.

Aquestes Condicions són susceptibles de modificació. En qualsevol cas, l’Usuari és responsable de consultar-les cada vegada que accedeixi, navegui o utilitzi el Lloc Web, sent-li d’aplicació les que es trobin vigents en cada moment en el qual sol•liciti algun dels productes oferts. En el cas que l’Usuari tingui algun tipus de dubte sobre les Condicions, podrà posar-se en contacte amb CAL PEPITU S.L., a través de qualsevol de les vies facilitades a la part superior.

2. L’USUARI

La navegació, accés i ús del Lloc Web, us confereix la condició d’usuari / s, per la que s’accepten, des que s’inicia la corresponent navegació dins el lloc web totes les Condicions establertes en el present document, així com les modificacions posteriors que es poguessin donar. Tot això sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal d’aplicació en cada cas.
L’Usuari assumeix la seva responsabilitat d’un ús correcte de el present Lloc Web. Aquesta responsabilitat comprendrà:
Utilitza únicament el Lloc Web per a realitzar consultes, compres i / o adquisicions legalment vàlides.
No realitzar cap tipus de compra i / o adquisició falsa o fraudulenta. En el cas que la compra pugui ser qualificada com a tal s’anul•larà i s’informarà a les autoritats competents.
Les dades de contacte facilitades seran veraces, tot això en base a la nostra política de privacitat.
En qualsevol cas, l’Usuari declara ser major de divuit (18) any i tenir plena capacitat legal per a celebrar contractes a través d’aquest Lloc Web. En cas que l’Usuari sigui major d’edat, preguem no procedeixi a la compra de cap dels productes oferts en la present pàgina web.
El lloc web està dirigit principalment a Usuaris residents a Espanya. Per això, Cal PEPITU SL no es fa responsable de que el lloc web compleixi, totalment o parcialment, amb legislacions d’altres països.
L’Usuari, a elecció seva, podrà formalitzar amb Cal PEPITU SL el contracte de compravenda dels productes desitjats en qualsevol dels idiomes en què les presents Condicions estiguin establertes, en aquest Lloc Web.

3. PROCÉS DE COMPRA

Els Usuaris, bé a través d’accés com a convidats ben registrats, podran comprar en el Lloc Web pels mitjans i formes establerts. Hauran de seguir el procediment de compra i / o adquisició en línia de https://lavalldelcardener.cat, durant el qual diversos productes poden ser seleccionats i afegits a la cistella, o espai final de compra.
A la vegada, l’Usuari haurà d’omplir, emplenar i comprovar la informació que en cada pas se sol•licita, tot i que, durant el procés de compra, abans de realitzar el pagament, es puguin modificar les dades de l’adquisició.
Seguidament, l’Usuari rebrà un correu electrònic confirmant que La Vall del Cardener, ha rebut la seva comanda o sol•licitud de compra i / o prestació de servei, sent aquest missatge, la confirmació de la comanda. Si és el cas, s’informarà, igualment, mitjançant correu electrònic, quan la seva compra estigui sent enviada. Si és el cas, aquesta informació podrà posar-se a disposició de l’Usuari a través del seu espai personal de connexió a al Lloc Web.

L’Usuari reconeix tenir coneixement, en el moment de la compra, de certes condicions particulars de venda que concerneixen al producte i / o servei en qüestió i que es mostren al costat de la prestació o, si escau, imatge d’aquest Lloc Web. Serveixi com a exemple enunciatiu (en cap cas exhaustiu) segons el cas:
Nom.
Preu.
Pes.
Quantitat.
Detalls del Producte.
Característiques del Producte.
Conclòs el procediment de compra, l’Usuari dona consentiment que el Lloc Web generi una factura electrònica que es farà arribar a l’Usuari mitjançant correu electrònic i / o a través del seu espai personal de connexió a al Lloc Web. Al seu torn, l’Usuari pot, si ho desitja, obtenir una còpia de la seva factura en paper, sol•licitant-ho a Cal Pepitu SL utilitzant els espais de contacte del Lloc Web o mitjançant les dades de contacte facilitades més amunt.

L’Usuari reconeix tenir coneixement, en el moment de la compra, de certes condicions particulars de venda que concerneixen al producte en qüestió. La recerca del producte requerit es realitzarà a través de el nombre de referència de la mateixa.

I reconeix que la realització de la comanda de compra materialitza l’acceptació plena i completa de les condicions particulars de venda aplicables a cada cas.

Les comunicacions, ordres de compra i pagaments que intervinguin durant les transaccions efectuades al lloc web podrien ser arxivades i conservades en els registres informatitzats de Cal Pepitu SL amb la finalitat de constituir un mitjà de prova de les transaccions, respectant les condicions raonables de seguretat, lleis i normativa vigent que li sigui d’aplicació (en particular, el RGPD, LOPD – GDD i LSSI-CE), tot això, en compliment de la política de protecció de dades de la nostra pàgina web.

4. DISPONIBILITAT.

Totes les comandes de compra rebudes per Cal Pepitu SL a través del Lloc Web, estan subjectes a la disponibilitat dels productes i / o a causes de força major (clàusula nou de les presents Condicions) afecti el subministrament dels mateixos. Si es produïssin dificultats pel que fa a la disponibilitat, Cal Pepitu SL es compromet a contactar a l’Usuari i reemborsar qualsevol quantitat que pogués haver estat abonada en concepte d’import. Això també és aplicable en els casos en què la prestació d’un servei esdevingués irrealitzable.

5. FORMA DE PAGAMENT I PREUS.

Els preus mostrats en el Lloc Web són els finals, en euros (€) i incloent els impostos, llevat que per exigència legal, especialment pel que fa a l’I.V.A, s’assenyali de manera diferent.

En cap cas, el lloc web afegirà costos addicionals a el preu d’un producte o d’un servei de forma automàtica, sinó només aquells que l’Usuari hagi seleccionat i triat lliurement i voluntàriament. Així i tot, els preus poden canviar en qualsevol moment, però els possibles canvis no afectaran les comandes o compres pel que fa als Usuaris que ja hagin rebut una confirmació de comanda.

En referència als mitjans de pagament, aquests seran: contra reemborsament, transferència bancària, targeta de crèdit o dèbit (utilitzant la plataforma Redsys), o pagament a través de compte PayPal.

Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de les entitats bancàries emissores de les mateixes, si l’entitat no autoritzés el pagament, Cal Pepitu SL no serà responsable per cap retard o falta de lliurament i no podrà formalitzar cap contracte amb l’Usuari.

Una vegada que Cal Pepitu SL rebi l’ordre de compra per part de l’Usuari a través del Lloc Web, es farà pre-autorització a la targeta que correspongui per assegurar que hi ha fons suficients per completar la transacció. El càrrec a la targeta es farà en el moment en què s’enviï a l’Usuari la confirmació de l’enviament i / o confirmació de el servei que es presta en forma i, si s’escau, lloc establert. En tot cas, l’Usuari confirma que el mètode de pagament és seu.

6. LLIURAMENT I ENVIAMENTS.

De conformitat amb el que disposa la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), les comandes de compra per al seu lliurament s’entendran localitzats en el territori d’aplicació de l’IVA espanyol si l’adreça de lliurament està en territori espanyol excepte Canàries, Ceuta i Melilla. El tipus d’IVA aplicable serà el legalment vigent en cada moment en funció de l’article concret de què es tracti.

Es procedirà a l’enviament després de la recepció de pagament. Els productes comprats a Cal Pepitu SL es subministren a la Península únicament. Els productes s’enviaran a l’adreça de lliurament que indiqui durant la comanda.

Els terminis indicats són orientatius i corresponen als terminis de preparació de la comanda i al lliurament. Aquests terminis poden variar entre 1-5 dies laborables. Els productes adquirits es lliuraran a la persona i a l’adreça indicada a la comanda. Per defecte, les factures s’enviaran a l’adreça electrònica indicada pel client en l’hora de la seva alta.

L’enviament es realitzarà per mitjans propis o puntualment a través de diverses empreses de logística que gestionaran el trasllat del producte. Per a això, se’ls comunicaran dades de caràcter personal per a procedir a l’enviament. És important destacar que els dissabtes, diumenges i festius regionals i / o nacionals, no hi haurà ni sortida ni lliurament de comandes. No obstant la seva demora no implicarà ni anul•lació de la comanda ni indemnització.

Les despeses d’enviament s’oferiran de manera independent i condicionades per la ubicació geogràfica del domicili de l’Usuari.

Una comanda es considera lliurada en el moment en què el transportista lliura el paquet a l’Usuari i aquest signa el document de recepció de lliurament. Correspon a el client verificar l’estat de la mercaderia a la recepció i indicar totes les anomalies en l’albarà de recepció de lliurament.

7. MITJANS TÈCNICS PER CORREGIR ERRORS.

Es posa en coneixement de l’Usuari que en cas que detecti que s’ha produït un error a l’introduir dades necessàries per a processar la sol•licitud de compra en el Lloc Web, pot modificar els mateixos posant-se en contacte amb Cal Pepitu Sl a través dels espais de contacte habilitats en el Lloc Web, i, si s’escau, a través d’aquells habilitats per contactar amb el servei d’atenció a client, i / o utilitzant les dades de contacte facilitades en la clàusula primera (Informació General ).

De la mateixa manera, es remet a l’Usuari a consultar l’Avís Legal i Política de Privacitat per a demanar més informació sobre com exercir el seu dret de rectificació segons el que estableix EL REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant RGPD), així com la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades Personals i garantia dels drets digitals (en endavant LOPD – GDD).

8. DEVOLUCIONS.

En el cas en què l’Usuari adquirís productes a través del Lloc Web, l’assisteixen una sèrie de drets, tal com s’enumeren i es descriuen a continuació:

Dret de Desistiment:
l’Usuari, com a consumidor i usuari, realitza una compra en el Lloc Web i, per tant té dret a desistir d’aquesta compra en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació. Aquest termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals de el dia que l’Usuari o un tercer autoritzat per aquest, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns adquirits en el Lloc Web de Cal Pepitu SL o en cas que els béns que componen la seva comanda es lliurin per separat, als 14 dies naturals de el dia que l’Usuari o un tercer autoritzat per aquest, diferent del transportista, va adquirir la possessió material de l’últim d’aquests béns que componien un mateix comanda de compra.

Per exercir aquest dret de desistiment, l’Usuari ha de notificar la seva decisió a Cal Pepitu Sl podrà fer-ho, si és el cas, a través dels espais de contacte habilitats en el Lloc Web.
L’Usuari, sense importar el mitjà que triï per comunicar la seva decisió, ha d’expressar de manera clara i inequívoca que és la seva intenció desistir de el contracte de compra. Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació que expressa inequívocament la decisió de desistir sigui tramesa abans que venci el termini corresponent.

En cas de desistiment, Cal Pepitu Sl reemborsarà a l’Usuari tots els pagaments rebuts, inclosos les despeses d’enviament (amb l’excepció de les despeses addicionals elegits per l’Usuari per a una modalitat d’enviament diferent a la modalitat menys costosa oferta en el Lloc Web) sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard en 14 dies naturals a partir de la data en què Cal Pepitu Sl és informat de la decisió de desistir per l’Usuari.

Cal Pepitu Sl reemborsarà a l’Usuari utilitzant el mateix mètode de pagament que va utilitzar aquest per realitzar la transacció inicial de compra. Aquest reemborsament no generarà cap cost addicional a l’Usuari. No obstant això, Cal Pepitu Sl podria retenir el reemborsament fins haver rebut els productes o articles de la compra, o fins que l’Usuari presenti una prova de la devolució dels mateixos, segons quina condició es compleixi primer.
L’Usuari pot tornar o enviar els productes a Cal Pepitu SL al: Polígon Industrial La Cort • C/Dels Forns nº26 -Parcel•la 1,  08261,  Cardona.

I ho haurà de fer sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què Cal Pepitu SL va ser informat de la decisió de desistiment.

L’Usuari reconeix saber que existeixen excepcions a el dret de desistiment, tal com es recull en l’article 103 de Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries. En el cas dels productes oferts per Cal Pepitu SL és important destacar la lletra d de l’article ( “el subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa”) atès que en moltes circumstàncies el client i / o consumidor podria estar emmarcat en aquest supòsit.

En tot cas, no es farà cap reemborsament si el producte ha estat usat més enllà de la mera obertura del mateix, de productes que no estiguin en les mateixes condicions en què es van lliurar o que hagin patit algun dany després del lliurament. Així mateix, s’ha de retornar els productes usant o incloent tots els seus embolcalls originals, i la resta de documents que, si s’escau els acompanyin, a més d’una còpia de la factura de compra.

Tot l’anterior, serà aplicable sempre que no es enquadrament en cap de les excepcions de el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, especialment el seu article 103.

En cas de tenir problemes amb productes o serveis adquirits en aquesta web pots presentar una reclamació mitjançant la plataforma de resolució de litigis de la Unió Europea aquí. Cal Pepitu SL es reserva la potestat de negar-se a acceptar la reclamació presentada a través de la plataforma.

Devolució de productes defectuosos o error en l’enviament: es tracta de tots aquells casos en què l’Usuari considera que, en el moment del lliurament, el producte no s’ajusta al que estipula el contracte o comanda de compra, i que, per tant, s’ha de posar en contacte amb Cal Pepitu SL immediatament i fer-li saber la disconformitat existent (defecte / error) pels mateixos mitjans o utilitzant les dades de contacte que es faciliten a l’apartat anterior (Dret de Desistiment).
L’Usuari serà llavors informat sobre com procedir a la devolució dels productes, i aquests, un cop retornats, han de ser examinats i s’informarà a l’Usuari, dins d’un termini raonable, si escau el reemborsament o, si escau, la substitució de la mateixa .

El reemborsament o la substitució del producte s’efectuarà el més aviat possible i, en qualsevol cas, dins dels 14 dies següents a la data en la qual li enviem un correu electrònic confirmant que procedeix el reemborsament o la substitució de l’article no conforme.

L’import abonat per aquells productes que siguin retornats a causa d’algun defecte, quan realment existeixi, serà reemborsat íntegrament, incloses les despeses de lliurament i els costos en què hagi pogut incórrer l’Usuari per realitzar la devolució. El reemborsament s’efectuarà pel mateix mitjà de pagament que l’Usuari va utilitzar per pagar la compra.

En tot cas, s’estarà sempre als drets reconeguts en la legislació vigent en cada moment per a l’Usuari, com a consumidor i usuari.

Garanties: l’Usuari, com a consumidor i usuari, gaudeix de garanties sobre els productes que pugui adquirir a través d’aquest lloc web, en els termes legalment establerts per a cada tipus de producte i / o servei, responent Cal Pepitu SL
En aquest sentit, s’entén que els productes són conformes amb el contracte sempre que: s’ajustin a la descripció realitzada per Cal Pepitu SL i tinguin les qualitats presentades en la mateixa; siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinen els productes de el mateix tipus; i presentin la qualitat i prestacions habituals d’un producte de el mateix tipus i que siguin fonamentalment esperables d’aquest.

Cancel•lacions: L’usuari té la possibilitat de cancel•lar la comanda realitzada de forma prèvia a la seva tramesa escrivint a info@lavalldelcardener.cat o trucant al: 93 135 07 50

9. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT.

Excepte disposició legal en sentit contrari, Cal Pepitu SL no acceptarà cap responsabilitat per les següents pèrdues, amb independència del seu origen:

 • Qualssevol pèrdues que no fossin atribuïbles a cap incompliment per part seva.
 • Pèrdues empresarials (incloent lucre cessant, d’ingressos, de contractes, d’estalvis previstos, de dades, pèrdua de el fons de comerç o despeses innecessàries incorregudes).
 • Tota una altra pèrdua indirecta que no fos raonablement previsible per ambdues parts en el moment en què es va formalitzar el contracte de compravenda dels productes entre les dues parts.

Igualment, Cal Pepitu SL també limita la seva responsabilitat pel que fa als següents casos:

 • Cal Pepitu SL aplica totes les mesures concernents a proporcionar una visualització fidel del producte al lloc web, però no es responsabilitza per les mínimes diferències o inexactituds que puguin existir a causa de falta de resolució de la pantalla, o problemes de el navegador que s’utilitzi o altres de aquesta índole.
 • Errors tècnics que per causes fortuïtes o d’una altra índole, impedeixin un normal funcionament del servei a través d’internet. Manca de disponibilitat del Lloc Web per raons de manteniment o altres, que impedeixi disposar de el servei. Cal Pepitu SL posa tots els mitjans al seu abast a l’efecte de dur a terme el procés de compra, pagament i enviament / lliurament dels productes, no obstant això s’eximeix de responsabilitat per causes que no li siguin imputables, cas fortuït o força major.
 • En general, Cal Pepitu SL no es responsabilitzarà per cap incompliment o retard en el compliment d’alguna de les obligacions assumides, quan el mateix es degui a esdeveniments que estan fora del nostre control raonable, és a dir, que es deguin a causa de força major, i aquesta podrà incloure, de manera enunciativa però no exhaustiu:
  1. Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives.
  2. Commoció civil, revolta, invasió, amenaça o atac terrorista, guerra (declarada o no) o amenaça o preparatius de guerra.
  3. Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural.
  4. Impossibilitat d’ús de trens, vaixells, avions, transports de motor o altres mitjans de transport, públics o privats.
  5. Impossibilitat d’utilitzar sistemes públics o privats de telecomunicacions.
  6. Actes, decrets, legislació, normativa o restriccions de qualsevol govern o autoritat pública.

D’aquesta manera, les obligacions quedaran suspeses durant el període en què la causa de força major continuï, i Cal Pepitu SL disposarà d’una ampliació en el termini per complir-les per un període de temps igual a què duri la causa de força major. Cal Pepitu SL posarà tots els mitjans raonables per trobar una solució que ens permeti complir les nostres obligacions tot i la causa de força major.

10. COMUNICACIONS PER ESCRIT I NOTIFICACIONS.

Mitjançant l’ús d’aquest lloc web, l’Usuari accepta que la major part de les comunicacions amb Cal Pepitu SL siguin electròniques (correu electrònic o avisos publicats al lloc web).

A efectes contractuals, l’Usuari consenteix a usar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que Cal Pepitu SL envieu de forma electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afectarà els drets reconeguts per llei a l’Usuari.

L’usuari pot enviar notificacions i / o comunicar-se amb Cal Pepitu SL a través de les dades de contacte que en aquestes Condicions es faciliten i, si s’escau, a través dels espais de contacte del Lloc Web.

Igualment, llevat que s’estipuli el contrari, Cal Pepitu SL pot contactar i / o notificar a l’Usuari en el seu correu electrònic o a l’adreça postal facilitada.

11. RENÚNCIA.

Cap renúncia de Cal Pepitu SL a un dret o acció legal concreta o la manca de requeriment per Cal Pepitu SL de compliment estricte per l’Usuari d’alguna de les seves obligacions suposarà, ni una renúncia a altres drets o accions derivats d’un contracte o de les Condicions, ni exonera l’Usuari de l’acompliment de les seves obligacions.

Cap renúncia de Cal Pepitu SL a alguna de les presents Condicions o als drets o accions derivats d’un contracte té efecte, llevat que s’estableixi expressament que és una renúncia i es formalitzi i se li comuniqui a l’Usuari per escrit.

12. NUL·LITAT.

Si alguna de les presents Condicions fossin declarades nul·les i sense efecte per resolució ferma dictada per autoritat competent, la resta de les clàusules romandran en vigor, sense que quedin afectades per aquesta declaració de nul·litat.

13. ACORD COMPLET.

Les presents Condicions i tot document a què es faci referència expressa en aquestes constitueixen l’acord íntegre existent entre l’Usuari i Cal Pepitu SL en relació amb l’objecte de compravenda i substitueixen qualsevol altre pacte, acord o promesa anterior convinguda verbalment o per escrit per les mateixes parts.

L’Usuari i Cal Pepitu SL reconeixen haver consentit la celebració d’un contracte sense haver confiat en cap declaració o promesa feta per l’altra part, llevat allò que figura expressament esmentat en les presents Condicions.

14. PROTECCIÓ DE DADES.

La informació o dades de caràcter personal que l’Usuari faciliti a Cal Pepitu SL en el curs d’una transacció en el Lloc Web, seran tractades d’acord amb el que estableixen les Polítiques de Privacitat. Al fet d’accedir, navegar i / o utilitzar el Lloc Web l’Usuari consenteix el tractament d’aquesta informació i dades i declara que tota la informació o dades que facilita són veraces.

15. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ.

L’accés, navegació i / o ús d’aquest lloc web i els contractes de compra de productes a través d’aquest es regiran per la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia, problema o desacord que sorgeixi o estigui relacionat amb l’accés, navegació i / o ús del Lloc Web, o amb la interpretació i execució d’aquestes Condicions, o amb els contractes de venda entre Cal Pepitu SL i l’Usuari, serà sotmesa a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols. Cal Pepitu SL i l’usuari acorden sotmetre les controvèrsies que puguin sorgir en relació a la contractació de productes o serveis objecte d’aquestes Condicions Generals, als Jutjats i Tribunals de domicili de l’Usuari.

16. QUEIXES I RECLAMACIONS.

L’usuari pot fer arribar a Cal Pepitu SL les seves queixes, reclamacions o tot altre comentari que desitgi realitzar a través de les dades de contacte que es faciliten a el principi d’aquestes Condicions (Informació General).

A més, Cal Pepitu SL disposa de fulls oficials de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris, i que aquests poden sol·licitar a Cal Pepitu SL en qualsevol moment, utilitzant les dades de contacte que es faciliten a el principi d’aquestes Condicions (Informació General).

Així mateix, si de la celebració d’aquest contracte de compra entre Cal Pepitu SL i l’Usuari emanés una controvèrsia, l’Usuari com a consumidor pot demanar una solució extrajudicial de controvèrsies, d’acord amb el Reglament UE Nº 524/2013 de el Parlament Europeu i de Consell, de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum. Podeu accedir a aquest mètode a través de la pàgina web: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

Shopping Cart